شبکه اجتماعی پاتوق دوستی - پاتوقی برای شما !

نمایش زنده

نمایش زنده

در صفحه نمایش زنده می توانید ارسال های تمامی اعضای سایت را بدونه وقفه و به صورت اتوماتیک مشاهده کنید .

گروه ها

گروه ها

در سایت ما هر یک از اعضا می توانند برای خود گروه ایجاد کنند و سپس به عضو گیری بپردازند و همچنین به محبوب کردن سایت خود بپردازند.

نسخه موبایل

نسخه موبایل

نسخه موبایل سایت پاتوق دوستی برای نمایش به وسیله موبایل به دو صورت نمایش ساده و نمایش برای گوش های تاچ محیا شده است .

آخرین ارسال ها

Mehr ad
Mehr ad
×ﭼﻘـــــــﺪﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﺯﯾﺒﺎﺳﺖ...حتما بخونید ×
ﻣﻦ ﻭ ﻫﻤﺴﺮﻡ ﺍﺯ ﻫﻢ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪﯾﻢ!
ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺣﺴﺎﺳﯽ ﺑﯿﻨﻤﺎﻥ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﯿﭻ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﺯﻧﯿﻢ،
ﺳﺮﺩ ﻭ ﺑﯽ ﺭﻭﺡ ﻭ ﺷﺎﯾﺪ ﺟﺪﺍﯾﯽ ...
ﭼﻨﺪﯼ ﭘﯿﺶ ﯾﮏ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻧﺎﺷﻨﺎﺱ ﻭ ﭘﺮ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺑﺮﺍﯾﺶ ﺩﺍﺩﻡ ...
ﯾﮏ ﭘﺎﺳﺦ ﭘﺮ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻧﺎﺷﻨﺎﺱ ﺩﺍﺩ ..
ﮔﻔﺖ ﺗﻮ ﭼﻘﺪﺭ ﺯﯾﺒﺎ ﺣﺮﻑ ﻣﯽ ﺯﻧﯽ ....... ﻭ ﻣﻦ ﺯﯾﺒﺎﺗﺮ ﭘﺎﺳﺨﺶ ﺭﺍ ﺩﺍﺩﻡ ......
ﻭ ﺍﻭ ﺯﯾﺒﺎﺗﺮ ﭘﺎﺳﺨﻢ ﺭﺍ ﺩﺍﺩ ....... ﻭ ﺑﺎﺯ ﻣﻦ ﺯﯾﺒﺎﺗﺮ ....... ﻭ ﺑﺎﺯ ﺍﻭ ﺯﯾﺒﺎﺗﺮ ........
ﺍﺻﻼ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﺮﺩﻡ ﻫﻤﺴﺮﻡ ﺗﺎ ﺍﯾﻦ ﺣﺪ ﻣﺤﺒﺖ ﺍﻣﯿﺰ ﺑﻠﺪ ﺍﺳﺖ ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻧﺪ ........
ﮔﺎﻫﯽ ﺍﻧﻘﺪﺭ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺣﺮﻑ ﻣﯽ ﺯﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﺎﺩﻡ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ ﺍﻧﺴﻮﯼ ﺧﻂ ﻫﻤﺴﺮﻡ ﺍﺳﺖ ...
ﺣﺎﻻ ﺍﯾﻦ ﺩﻭ ﻧﺎﺷﻨﺎﺱ ﻋﺎﺷﻖ ﻫﻢ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ...
ﺍﺭﺯﻭ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﻣﺮﺍ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﻭ ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ ﺣﺘﯽ ﮔﻔﺖ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﻦ ﺍﺯ ﻫﻤﺴﺮﺵ ﺟﺪﺍ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ
ﮐﺎﺵ ﻣﯿﺸﺪ ﺗﺎ ﺍﺑﺪ ﻧﺎﺷﻨﺎﺱ ﻭ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﯾﻢ ...
ﻣﺎ ﺍﺩﻣﻬﺎﯼ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ...
ﻧﺎﺷﻨﺎﺱ ﻋﺎﺷﻖ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ
ﻧﺎﺷﻨﺎﺱ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻢ ﻣﯽ ﻣﯿﺮﯾﻢ
ﻧﺎﺷﻨﺎﺱ ﺍﺯ ﻫﻢ ﻟﺒﺮﯾﺰ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ...
ﻭﻟﯽ ﻭﻗﺘﯽ ﺧﻮﺩﻣﺎﻧﯿﻢ
ﻫﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯ ﻣﻦ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﯽ !!!{-60-}{-60-}{-60-}

Mehr ad
Mehr ad
[لینک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]

Mehr ad
Mehr ad
[لینک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]

Mehr ad
Mehr ad
مراقب باش !

وقتی سوار بر تاب زندگی شدی،

دست روزگار هلت می دهد؛

ولی قرار نیست تو بیفتی!

اگر بی تاب نباشی و خودت را به آسمان گره زده باشی،

اوج می گیری...به همین سادگی...!

Mehr ad
Mehr ad
ﺑﻪ ﻗﻠﺒﻢ ﮔﻔﺘﻢ :
ﭼﺮﺍ ﺧﻮﺍﺑﻢ ﻧﻤﯿﺒﺮﺩ ؟ ...
ﺍﯾﻦ ﺑﯽ ﺧﻮﺍﺑﯽ ﻫﺎ ﺍﺯ ﮐﺠﺎﺳﺖ ؟؟؟
.
.
.
ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩ :
ﺯﺭ ﻣﻔﺖ ﻧﺰﻥ ؛ ﺍﺩﺍﯼ ﺁﺩﻣﺎﯼ ﺩﻟﺸﮑﺴﺘﻪ ﺭﻭ ﻫﻢ ﺩﺭﻧﯿﺎﺭ !
ﯾﺎﺩﺕ ﺭﻓﺖ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻇﻬﺮ ﻋﯿﻦ ﺧﺮﺱ ﻗﻄﺒﯽ ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﯼ ؟
ﺟﻮﺍﺑﺶ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﺎﻣﻼ
ﻗﻠﺐ ﺍﺳﺖ ﺩﯾﮕﺮ ﮔﺎﻫﯽ ﺍﻋﺼﺎﺏ ﻧﺪﺍﺭﺩ ...{-15-}

Mehr ad
Mehr ad
[لینک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]

وجدان پاتوق
وجدان پاتوق
دارم...
حالتون خوب باشه{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}
عید همه {-7-}{-7-}{-7-}{-7-}

Mehr ad
Mehr ad
✔ ﺍﻟﻮ ﺳﻼﻡ ﻣﻨﺰﻝ ﺧﺪﺍﺳﺖ؟
ﺍﯾﻦ ﻣﻨﻢ ﻣﺰﺍﺣﻤﯽ ﮐﻪ ﺁﺷﻨﺎﺳﺖ . . .
ﻫﺰﺍﺭ ﺩﻓﻌﻪ ﺩﻟﻢ ﺍﯾﻦ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ
ﻭﻟﯽ ﻫﻨﻮﺯ ﭘﺸﺖ ﺧﻂ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﯾﮏ
ﺻﺪﺍﺳﺖ . . .

ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺍﯾﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻼﻡ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﺳﺖ
ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻪ ﻣﯿﺮﺳﺪ٬ ﺣﺴﺎﺏ ﺑﻨﺪﻩ ﻫﺎﯾﺘﺎﻥ
ﺟﺪﺍﺳﺖ؟

ﺍﻟﻮ . . .
ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻗﻄﻊ ﻭ ﻭﺻﻞ ﺷﺪ!
ﺧﺮﺍﺑﯽ ﺍﺯ ﺩﻝ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ ﯾﺎ ﮐﻪ ﻋﯿﺐ ﺳﯿﻢ
ﻫﺎﺳﺖ؟؟؟

ﭼﺮﺍ ﺻﺪﺍﯾﺘﺎﻥ ﻧﻤﯿﺮﺳﺪ ؟ ﮐﻤﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﺗﺮ٬
ﺻﺪﺍﯼ ﻣﻦ ﭼﻄﻮﺭ؟ ﺧﻮﺏ ﻭ ﺻﺎﻑ ﻭ ﻭﺍﺿﺢ
ﻭ ﺭﺳﺎﺳﺖ؟

ﺍﮔﺮ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻣﯿﺪﻫﯽ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺩﺭﺩ ﺩﻝ ﮐﻨﻢ . . .
ﺷﻨﯿﺪﻩ ﺍﻡ ﮐﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﺭﺩ ﻫﺎ
ﺷﻔﺎﺳﺖ !

ﺩﻝ ﻣﺮﺍ ﺑﺨﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﺧﻮﺩ ﺗﺎ ﺳﺒﮏ
ﺷﻮﻡ٬
ﭘﻨﺎﻫﮕﺎﻩ ﺍﯾﻦ ﺩﻝ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎﺳﺖ . . .

ﺍﻟﻮ٬ ﻣﺮﺍ ﺑﺒﺨﺶ٬ ﺑﺎﺯ ﻣﺰﺍﺣﻤﺖ ﺷﺪﻡ٬
ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺯﻧﮓ ﻣﯿﺰﻧﻢ٬ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ . . .
ﺗﺎ ﺧﺪﺍ ﺧﺪﺍﺳﺖ ! ♥•٠·

ηḯḉ♄☺łαṧ
@Yeganeh94

سلام به پاتوق دوستی خوش اومدی{-35-}

уєgαηєн
уєgαηєн
تو طرف من باش من

عشقمو ثابت میکنم

صدبار برگردم عقب

باز انتخابت مبکنم...

Mehr ad
Mehr ad
[لینک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]


{-18-}{-18-}{-18-}{-18-}{-18-}{-18-}{-18-}{-18-}{-18-}

armaghan
armaghan
ﺳﻮﺕ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺰﻧﯿﺪ...
ﺻﺪﺍﻗﺖ ﻣﻦ ﺣﺮﯾﻒ ﻫﺮﺯﮔﯽ ﺯﻣﺎﻧﻪ ﻧﻤﯿﺸﻮﺩ

ﻗﺒﻮﻝ ﻣﻦ ﺑﺎﺧﺘﻢ

Mehr ad
Mehr ad
مراسم خواستگاری، پدر عروس: خودت بگو خلافت چیه؟ داماد: فقط آدامس زیاد میجوم. چرا؟ بوی سیگار رو از بین میبره...مگه سیگار میکشی!؟ آره بعد از عرق حال میده... مگه عرق میخوری!؟ آره گیرایی تریاک رو زیاد میکنه...مگه تریاک میکشی!؟ آره از بیکاری ک بهتره... مگه بیکاری!؟ آره همش که نمیشه دزدی کرد...برای شادی روح داماد صلوات !!

Mehr ad
Mehr ad
[لینک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]

armaghan
armaghan
ﻧﮕﻮ ﺑﺎﺭ ﮔﺮﺍﻥ ﺑﻮﺩﯾﻢ ﻭ ﺭﻓﺘﯿﻢ /ﻧﮕﻮ ﻧﺎﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﺑﻮﺩﯾﻢ ﻭ ﺭﻓﺘﯿﻢ/ﺁﺧﻪ ﺍﯾﻨﺎ ﺩﻟﯿﻞ ﻣﺤﮑﻤﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﮕﻮ ﺑﺎ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺑﻮﺩﯾﻢ ﻭ ﺭﻓﺘﯿﻢ….

کاربران فعال

http://patoghedoosti.ir/niusha http://patoghedoosti.ir/MOTO http://patoghedoosti.ir/DARIUSH774 http://patoghedoosti.ir/Edward http://patoghedoosti.ir/13571357 http://patoghedoosti.ir/yasna http://patoghedoosti.ir/felfel http://patoghedoosti.ir/spiid http://patoghedoosti.ir/alifarvehar

آمار سایت

  • کل ارسال ها : 8087060
  • تعداد گروه ها : 251
  • تعداد نظرات : 4577
  • کل بازدید ها : 335099
  • جدیدترین عضو : Yeganeh94